ЈУ ОШ “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ” ХАН ПИЈЕСАК

  • Пале

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ” ХАН ПИЈЕСАК

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  број: 81/22), и Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр: 74/23) директор школе  расписује:

                      КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста

1.    Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на неодређено вријеме
2.    Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац, пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на неодређено вријеме
3.    Водитељ боравка, 1 извршилац, пола радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на одређено вријеме, до 30.6.2024.год.
4.    Водитељ боравка, 1 извршилац, пола радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на одређено вријеме, до 30.6.2024.год.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр: 1/16, 66/18 и 119/21) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 74/23) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 81/22), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) .
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник РС’’ бр. 81/22).
Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1)    Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,
2)    Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3)    Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4)    Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5)    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
6)    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1)    Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2)    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3)    Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитнообразовном процесу,
4)    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
5)    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
6)    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
7)    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
8)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 5.10.2023. године у 11,00 часова у просторијама школе, а интервју истог дана у 12,00 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе 2.10.2023.године.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ''Пријава на конкурс'' на адресу Школе, Александра Карађорђевића 10, 71360 Хан Пијесак препорученом пошиљком или директно у школу.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;