ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Турјак

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић“ Турјак
Турјак бб
78 404 Турјак


                                                          КОНКУРС
                                             за попуну упражњених радних мјеста

1.Професор разредне наставе - 1 извршилац, приправник, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања;
2.Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.08.2024. године;
3.Водитељ боравка - 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 50% радног времена, на одређено вријеме, до 31.08.2024. године.

Посебни услови радног мјеста

•    ОПШТИ УСЛОВИ које кандитат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:
1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од шест мјесеци) и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
•    ПОСЕБНИ УСЛОВИ које кандитат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс, уз потписану пријаву су:
1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2. Ујерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета;
3. Увјерење о положеном стручном испиту;
4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;
7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскз заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.
Тестирање и интервју за кандидате који буду доставили потпуне и благовремене пријаве на јавни конкурс обавиће се у просторијама централне школе у Турјаку, у петак 29.09.2023. године од 11:00 часова.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније 3 (три) дана прије дана тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
У пријави на конкурс кадидати треба да наведу адресу становања и контакт телефон.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од објављивања.
Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Турјак бб, 78 404 Турјак, са назнаком -ЗА КОНКУРС.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;