Наставник разредне наставе - ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ИСТОЧНА ИЛИЏА

  • Источна Илиџа

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ИСТОЧНА ИЛИЏА   

На основу члана 125. став 1 и члана 152. став 3. тачка 16. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22) и Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, бр.74/23), директор ЈУ ОШ „Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа, расписује:

                   К О Н К У Р С
за попуну упражњених радних мјеста

1.    Наставник разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством у струци  и  положеним  стручним  испитом за рад у васпитно-образовном процесу –  на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске’‘, број: 1/16, 66/18 и 119/21) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 114. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (”Службени гласник Републике Српске”, број: 81/22) као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (”Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).
Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 114. став 5. (”Службени гласник Републике Српске” број: 81/22).
Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (”Службени гласник Републике Српске”, број: 81/22 ) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став 5. Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 81/22 ) и одребама  Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/23).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1)да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом, или малољетним лицем.
Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, и то:
1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплoму стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
2.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;
4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи;
5.Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
6.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме;
7.Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;
8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
9.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
10.Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 06.10.2023. године у 10:00 часова, а интервју ће се обавити истог дана у 12:00 часова у просторијама школе.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на  тестирање и интервјуу, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“ на адресу:
Јавна установа Основна школа „Петар Петровић Његош“ Источна Илиџа,
Бановић Страхиње 8, 71123 Источно Сарајево

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;