УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  • Источна Илиџа
  • Источни Стари Град
  • Источно Ново Сарајево
  • Пале
  • Соколац
  • Чајниче

Опис радног мјеста

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ   

У складу са чланом 91. став 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) и Одлуком Сената Универзитета број 01-С-239-LIV/23 од 15.09.2023. године, Универзитет у Источном Сарајеву објављује

                                                  К О Н К У Р С
за избор у научно-наставна звања, умјетничко-наставна звања и сарадничка звања

Чланица Универзитета: Филозофски факултет Пале

Катедра за историју и археологију

1. За избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Историја старог вијека - 1 извршилац

Катедра за србистику

1. За избор наставника у звање ванредног професора или редовног професора за ужу научну област Специфични језици (Србистика) - 1 извршилац

Катедра за географију

1.За избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија - 1 извршилац
Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Чланица Универзитета: Факултет пословне економије Бијељина

1. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Међународна економија - 1 извршилац
Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Чланица Универзитета: Електротехнички факултет Источно Сарајево

1. За  избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Електроника и електронски системи - 1 извршилац
Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Чланица Универзитета: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча

1. За  избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије - 1 извршилац
9. маја 6, 73 300 Фоча

Чланица Универзитета: Медицински факултета Фоча

1. За  избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Стоматологија; орална хирургија и медицина - 1 извршилац

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Дефектологија - 1 извршилац

3. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Физиологија - 1 извршилац

4. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Хирургија - 1 извршилац

5. За  избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Интерна медицина - 1 извршилац
Студентска 5, 73 300 Фоча

Чланица Универзитета: Економски факултет Пале

1. За  избор наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и ревизија - 1 извршилац
 Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

Чланица Универзитета: Саобраћајни факултет Добој

1. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Транспортно инжењерство - 1 извршилац

2. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Транспортно инжењерство - 1 извршилац

3. 2. За  избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Транспортно инжењерство - 1 извршилац
Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

Kандидати за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање на Универзитету у Источном Сарајеву морају испуњавати услове прописане чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) или услове прописане у члану 77. или члану 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), у зависности да ли се ради од лицима из члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) која имају право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:
- извод из матичне књиге рођених,
- овјерене копије диплома о сваком нивоу/степену високог образовања тј. о завршеном првом, другом и  трећем циклусу студија, односно о стеченој високој стручној спреми, научном степену магистра наука и научном степену доктора наука које кандидат посједује, а у зависности од звања за које кандидат конкурише,
- доказ о ранијем избору у звање (ако је раније биран),
- доказе о испуњености осталих услова за избор у  звање у зависности од звања на које кандидат конурише за избор тј. доказе о испуњености услова за избор у  звање из члана 81. или члана 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) или из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20),
- кратку биографију и библиографију, као и пo један примјерак свега наведеног у библиографији,
- овјерену изјаву да кандидат прaвoснaжнoм прeсудoм није oсуђeн за кривичнo дјeлo против полног интегритета, фaлсификoвaњa јaвнe испрaвe кojу издaje висoкoшкoлскa устaнoвa или примaњa митa у oбaвљaњу пoслoвa у висoкoшкoлскoj устaнoви и
- овјерену изјаву  да кандидат није теже прекршио кодекс професионалне честитости.
Кандидати, који конкуришу на позицију за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Интерна медицина су у обавези да уз пријаву доставе и доказ о знању енглеског језика (с обзиром да се на Медицинском факултету Фоча реализује студијски програм Медицина на енглеском језику).

Према условима за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), имају право да буду бирана лица из  члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), односно лица која су већ бирана у звања и која су до ступања на снагу раније важећег Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/22), у истом провела више од једне половине изборног периода.

У свим осталим случајевима избора у звање примјењују се услови за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања, предвиђени чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) и Правилником о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске“, број: 69/23).

Кандидати на које се односи члан 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) су у обавези да у пријави на конкурс за избор у звање наведу да ли користе право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву.
Уколико кандидат конкурише за више позиција наведених у Конкурсу, дужан је поднијети пријаве појединачно за сваку.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
                               


Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;