Професор/наставник музичке културе-ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Трн

  • Лакташи

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Трн
Доситејева 34


                                                            К О Н К У Р С
                                                         за раднo мјестo
 
1.    Професор/наставник  музичке културе,  10 часова, на неодређено радно вријеме, лице са искуством – положен стручни испит.

Посебни услови радног мјеста

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:
1.    да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2.    да је пунољетан,а то се доказује  изводом из мк рођених или копијом личне карте;
3.    да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од  стране цертификоване здравсетвене установе, које не може бити стариује од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног доноса;
4.    да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  која га чине недостаојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средтава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
5.    да се не води у Регистру лица  правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из  посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област  вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;
6.         увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против   службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Уз потписану пријау и документацију из члана 5. Правилника потребно је доставити и документацију   на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником:
1.     Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области ,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2.    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3.    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
4.    Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад,
5.    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
6.    Увјерење  да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
7.    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручмне спреме,
8.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
10.        Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о    утврђеном стаатусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 3, просјечна оцјен може се доказати и копијом индекса.
Уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца (став 5), доставља копију радне књижице.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копиије им се неће враћати.

У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске““, број 81/22) право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 3.октобра 2023.године  са почетком у  1300 часова у просторијама школе (члан 8. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи).
Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
 Пријаве слати на адресу школе улица Доситејева 34, 78252 Трн, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.
 О пријему и ранг листи кандидати ће бити обавијештени 6.октобра 2023.године.
У случају да пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема обавјештења.
Достављено:

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;