ЈУ Основна школа „Србија“ Пале

  • Пале

Опис радног мјеста

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Основна школа „Србија“
Пале, Добровољних давалаца бр. 22
тел.: 057/222-200, факс: 057/225-161,
e-mail: os206@skolers.org
Број: 539-1/23
Датум: 20.09.2023. године

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  број: 81/22), и Правилника о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр: 74/23) директор школе  расписује:

                                                                  КОНКУРС
                                                за попуну упражњених радних мјеста

1.    Наставник информатике, 1 извршилац, 16 часова непосредног рада са ученицима, на одређено вријеме до повратка радника са оцјене радне способности, а најдуже до 31.08.2024. године,
2.    Професор разредне наставе, 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства,
3.    Наставник српског језика, 1 извршилац, 5 часова непосредног рада са ученицима, на одређено вријеме до повратка радника са функције и
4.    Школски педагог, 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства.

У радни однос по тачкама 2, 3 и 4 примају се лица са радним искуством и положеним стручним испитом за за самосталан васпитнообразовни рад. У радни однос под тачком 1. прима се лица без радног искуства.


Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр: 1/16, 66/18 и 119/21) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 74/23) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 81/22), чланом 2, 3 и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' бр: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) .
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник РС’’ бр. 81/22).
Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1)    Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерељем о држављанству,
2)    Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3)    Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4)    Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5)    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
6)    Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1)    Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2)    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
3)    Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитнообразовни рад за кандидате који конкуришу на радно мјесто за позиције 2, 3 и 4.
4)    Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
5)    Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
6)    Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
7)    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
8)    Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
9)    Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10)    Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен дана 03.10.2023. године, са почетком у 09:00 часова, а интервју ће бити обављен истог дана са почетком у 11:00 часова у просторијама ЈУ ОШ „Србија“ Пале.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интрвју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе .
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ''Пријава на конкурс'' на адресу Школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;