А.Д. Олимпијски центар „Јахорина“ Пале

  • Источна Илиџа
  • Источни Стари Град
  • Источно Ново Сарајево
  • Калиновик
  • Пале
  • Соколац
  • Трново

Опис радног мјеста

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
П А Л Е
Број: 5494-ОЦ/23                                                                                              
Датум: 21.09.2023. године                                             
                                                                                                                                                                              
На основу члана 17. став 2. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске“ број: 30/10, 102/12 и 94/19) и Одлуке о расписивању конкурса за пријем радника у радни однос на одређено вријеме, у Зимској туристичкој сезони 2023/2024, у Сектору за технику и ски стазе, број: 5492-ОЦ/23 од 21.09.2023. године, Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, о б ј а в љ у ј е;

                                                   О Г Л А С
о пријему радника у радни однос на одређено вријеме у Сектору за технику и ски стазе

I    А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале оглашава пријем радника у радни однос на одређено вријеме у Зимској туристичкој сезони 2023/2024, у Сектору за технику и ски стазе, на радна мјеста, како слиједи:

1.    Возач - одржавалац специјалних машина (табача) - 9 извршилаца;
2.    Возач Д категорије - 1 извршилац;
3.    Возач Б категорије - 2 извршиоца;
4.    Радник на паркингу - 17 извршилаца;
5.    Хигијеничарка - 5 извршилаца;
6.    Радник спасилачке службе - 4 извршиоца;
7.    Помоћни редар на стази - 25 извршилаца;
8.    Контролор ски карата - 10 извршилаца;
9.    Радник на систему (за вјештачко осњежавање) - 10 извршилаца;
10.    Помоћни радник на средствима косог транспорта - 77 извршилаца;
11.    Сервисер електро одржавања - 1 извршилац.

Посебни услови радног мјеста

II    Услови за пријем радника:
Општи услови:
    да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
    да je старији од 18 година,
    да има општу здравствену способност,
    да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови, како слиједи;
1.    Возач – одржавалац специјалних машина (табача) – IV/III ст. стручне спреме, возач Б и Ц категорија, радно искуство: 1 година на истим или сличним пословима;
2.    Возач Д категорије - IV/III ст. стручне спреме, положен државни испит, возач Д категорија, радно искуство: 1 година;
3.    Возач Б категорије - IV/III ст. стручне спреме, положен државни испит, возач Б категорија, радно искуство: 1 година;
4.    Радник на паркингу – IV/III ст. стручне спреме, радно искуство: 6 мјесеци на истим или сличним пословима;
5.    Хигијеничарка – III/ПК ст. стручне спреме, угоститељско – туристички, текстилни, економски или друштвени смјер, радно искуство: није потребно;
6.    Радник спасилачке службе – ⅤI/Ⅳ ст. стручне спреме, положени испити који су Законом предвиђени за спасиоца, специјалистички љекарски преглед, радно искуство: 2 године;
7.    Помоћни редар на стази - IV/III ст. стручне спреме, радно искуство: 6 мјесеци, скијаш;
8.    Контролор ски карата – IV/III  ст. стручне спреме, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару, радно искуство: 4 мјесеца на истим или сличним пословима;
9.    Радник на систему (за вјештачко осњежавање) – IV/III ст. стручне спреме - техничке струке, радно искуство: 6 мјесеци на истим или сличним пословима;
10.    Помоћни радник на средствима косог транспорта – IV/III ст. стручне спреме или НК радник, радно искуство: није потребно;
11.    Сервисер електро одржавања - – IV/III ст. стручне спреме - електро струке, радно искуство: 1 година.

III    Уз пријаву на Оглас са адресом пребивалишта, бројем телефона и e-mail адресом, кандидати су дужни доставити (овјерене копије):
-    увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
-    извод из матичне књиге рођених,
-    увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
-    овјерену копију свједочанства о завршеној школи (у складу са посебним условима утврђеним за свако радно мјесто),
-    увјерење о радном искуству (у складу са посебним условима утврђеним за свако радно мјесто),
-    копија радне књижице (страница са основним подацима и странице на којима је уписан радни стаж).

Поред наведене документације, кандидати су дужни доставити сљедеће доказе (овјерене копије):
-    За радно мјесто под редним бројем 1. Огласа – возач - одржавалац специјалних машина (табача), кандидати су дужни доставити увјерење о положеном возачком испиту за возача Б и Ц категорије;
-    За радно мјесто под редним бројем 2. Огласа – возач Д категорије, кандидати су дужни доставити доказ о положеном државном испиту и увјерење о положеном возачком испиту за возача Д категорије;
-    За радно мјесто под редним бројем 3. Огласа – возач Б категорије, кандидати су дужни доставити доказ о положеном државном испиту и увјерење о положеном возачком испиту за возача Б категорије;
-    За радно мјесто под редним бројем 6. Огласа – радник спасилачке службе, кандидати су дужни доставити лиценцу или други доказ о положеном испиту за спасиоца и специјалистички љекарски преглед;
-    За радно мјесто под редним бројем 8. Огласа – контролор ски карата, кандидати су дужни доставити увјерење или други документ који доказује познавање енглеског језика и рада на рачунару.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора, дужни су доставити увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци).
Кандидати који буду примљени у радни однос, имаће обезбјеђен превоз аутобусом, на релацији Пале - Јахорина - Пале, као и на релацији Источно Сарајево - Јахорина - Источно Сарајево.

IV    Оглас је објављен на огласној табли и интернет адреси ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Источно Сарајево - Бирои Пале, Соколац, И. С. Град, И. Илиџа, И. Н. Сарајево и Трново и на огласној табли и сајту Друштва www.oc-jahorina.com.

V    Пријаве се могу доставити лично на протокол Друштва (сваким радним даном од понедјељка до петка), или поштом, на адресу: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Руски дом, Јахорина бб., 71420 Пале, са назнаком: „Јавни конкурс за пријем сезонских радника у Сектору за технику и ски стазе – навести тачан назив радног мјеста на које се кандидат пријављује“.
Рок за подношење пријава је до 31.10.2023. године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Документа приложена уз пријаву на оглас неће се враћати кандидатима.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;