Паневропски универзитет "АПЕИРОН" Конкурс за избор наставника

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
Бања Лука

У складу са члановима 194. и 195. Статута Паневропског универзитета "АПЕИРОН" у Бањој Луци, Сенат Универзитета расписује:


                                                                          К О Н К У Р С

1.  Избор једног доцента на ужој научној области „Уставно право“.

Посебни услови радног мјеста

Кандидати треба да испуњавају опште, обавезне и допунске услове за пријаву на конкурс.

Општи услови су прописани Законом о раду Републике Српске („Службени гласник РС“1/2016,66/218 и 91/2021, УО66/20 и 119/21).
Обавезни услови за избор у научно-наставна звања, умјетничко-наставна и сарадничка звања и период на који се бира академско особље прописани су члановима 79-100. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 67/20) и Правилником о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања (Службени гласник РС 69/23).
Допунски услови за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања прописани су Правилником о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања (Службени гласник РС 69/23). 
Комисија за подношење извјештаја о пријављеним кандидатима даће предност кандидатима који задовољавају услове у оквиру система квалитета Универзитета.
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе сљедећа документа: оригиналне или овјерене копије диплома, биографију, библиографију и поједан примјерак радова наведених у библиографији, доказе о испуњености обавезних услова за избор у звање у складу са одредбама члана 81. Закона о високом образовању Републике Српске, односно у складу са одредбама члана 88.Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 67/20) те доказе о испуњености обавезних и допунских услова у складу са одредбама Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања (Службени гласник РС 69/23). 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
АДРЕСА: БиХ/РС, Бања Лука, Пере Креце 13 Пошт. фах 51 Бања Лука 78102;
+387 (0) 51 247 940; Фаx: 247 921; e-mail: info@apeiron-edu.eu

Оглас објавио

  • Назив: Паневропски универзитет "АПЕИРОН"
  • Контакт особа: Ректорат
  • ЈИБ: 4402381660007
Пере Креце бр. 13
051 247 940
;