Избор директора ЈУ ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица

  • Козарска Дубица

Опис радног мјеста

ЈУ ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица


Број: 359/23
Датум:  20.11.2023. године
На основу члана 149. и члана 150. Закона о основном васпитању и образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22), члана 26. Закона о раду ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука уставног суда РС и 119/21), члана 2.и 3. Правилника о условима  и поступку избора и разрјешења директора основне школе ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 70/23) и Одлуке Школског одбора о расписивању конкурса за избор директора школе број: 145-7/23 од дана 3.11.2023.године, Школски одбор ЈУ ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица расписује:

                                         ЈАВНИ КОНКУРС
                              за избор директора ЈУ ОШ „Свети Сава“ Козарска Дубица

I – Предмет
Школски одбор Јавне установе Основна школа „Свети Сава „ Козарска Дубица , расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Свети Сава“ Козарска Дубица.

II – Опис послова
Директор руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.
Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат
Директор Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Козарска Дубица се бира на период од 4  (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.
Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.
На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

Посебни услови радног мјеста

IV – Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Козарска Дубица може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању , Статутом школе и Правилником о условима и поступку  избора и разрјешења директора основне школе, и то:
Општи услови:
1.    да је држављанин Босне и Херцеговине – Републике Српске , а то се доказује увјерењем о држављанству,
2.    да је пунољетан , а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3.    да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа.
Посебни услови:
1.    да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених  најмање 240  ECTS бодова или еквивалент, или да испуњава услове у складу са чланом 150 став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник Републике Српске“, број:81/22),
2.    да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,
3.    да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 198 став 2. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22),односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.
Поред општих и посебних услова за директора школе не може бити изабрано лице на које се односи  члан IX, став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.
V – Потребна документација
Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да, уз пријаву на конкурс, приложе сљедећа документа:
1. Увјерење о држављанству ( не старије од шест мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
3. Доказ, односно диплому о стеченом степену стручне спреме,
4. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа након стицања дипломе као стручни
    сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе.
5. Љекарско увјерење о психофизичкој способности , издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци  које прилаже само именовани кандидат, а прије ступања на дужност,
6. Увјерење да није осуђиван правоснажном судском пресудом на безусловну казну затвора школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.
7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од 6 мјесеци),
8.  Потписан приједлог програма рада директора у нарденом четворогодишњем мандату,
9. Препорука ранијег послодавца или  наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду .
Увјерење из тачке 6, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата , а прије ступања на дужност.
Документи којима се доказује  испуњеност општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној копији и неће се враћати кандидатима.

VI-  Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава
Рок за подношење пријаве је 15 ( петнаест) дана  од дана објављивања конкурса посредством завода за запошљавање у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Бих.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа „Свети Сава“ Козарска Дубица, Доситејева бб, Козарска Дубица 79240 (са назнаком „ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА“ СВЕТИ САВА“ КОЗАРСКА ДУБИЦА).

VII – Начин и рок  обавјештавања кандидата о резултатима конкурса
Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора ЈУ ОШ „ Свети Сава“  Козарска Дубица у року од 8 ( осам) дана од дана пријема одлуке Владе о именовању.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;