Тракториста-ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  • Бања Лука

Опис радног мјеста

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА
УЛ. КЊАЗА МИЛОША 17
78000 БАЊА ЛУКА

                                                         КОНКУРС
                                             за пријем на радно мјесто

1.    Тракториста...............2 извршиоца.

За наведена радна мјеста тражи се


Посебни услови радног мјеста

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:
1. да је држављанин БиХ или РС;
2. да је старији од 18 година;
3. да има општу здравствену способност;
4. да се против њега не води кривични поступак;
5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова за рад у јавној научноистрачивачкој установи;
6. Да не постоји сукоб интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим  именовањима Републике Српске («Службени гласник РС», број 25/03), Законом о сукобу интереса («Службени гласник РС», број 34/03) и другим законима и актима.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих услова наведених у конкурсу, а то су:
-    извод из матичне књиге рођених,
-    увјерене о држављанству,
-    увијерење о невођењу кривичног поступка,
-    овјерену изјаву за опште услове по тачком 5. и 6.
-   
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:
Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и следећу документацију на основу којих се доказује испуњеност посебних услова, а то су:

Радно мјесто под бројем 2
1.    КВ, ССС
2.    Возачка дозвола Б категорије

Сви потребни документи достављају се у оригиналу или овјереној копији најкасније 01.12.2023. године, а достављени документи неће бити враћени кандидатима.
Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса подлијежу улазном интервјуу са члановима изборне комисије.
Интервју ће се одржати у просторијама Института у уторак 04.12.2023. године у канцеларији број 25 у 9:00 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидат који буде изабран дужан је прије почетка рада доставити љекарско увјерење о здравственој способности.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају се лично или путем поште на адресу Института.
с назнаком :“ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“
Неблаговреме и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;