ЈЗУ Дом здравља Шамац

  • Шамац

Опис радног мјеста

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
Д О М   З Д Р А В Љ А
ШАМАЦ

Број:01-1668-1/23
Датум: 22.11.2023.године

На основу члана 26. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац ( број: 01-121/11 од 25.02.2011.године, 01-1723/21 од 02.12.2021. године) и члана 10. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља Шамац (број 01-436/23 од 28.03.2023. године) директор ЈЗУ Дом здравља Шамац расписује:

                                                              ЈАВНИ КОНКУРС
За попуну упражњеног радног мјеста у ЈЗУ Дом здравља Шамац на одређено вријеме:

1.       Медицински техничар – сестра у Служби породичне медицине, пуно радно вријеме, 2 извршиоца, и то:
1.1.    до повратка раднице са породиљског одсуства а најдуже до 31.03.2025. године, 1 извршилац;
1.2.    до повратка раднице са стручног оспособљавања а најдуже до 31.08.2024. године, 1 извршилац.
 
ОПШТИ УСЛОВИ
-    да је држављанин БиХ,
-    да је здравствено способан за посао за који се кандидује.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
-    ССС, медицинска школа - општи смјер,
-    положен стручни испит,
-    шест (6) мјесеци радног искуства.

У пријави на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о  објављеном конкурсу, личне податке, број телефона, е-маил, адресу, податке о образовању.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова:
-    Извод из матичне књиге рођених, оригинал или овјерена копија;
-    Увјерење о држављанству, оригинал или овјерена копија;
-    диплома о завршеној средњој медицинској школи-општи смјер, оригинал или овјерена копија;
-    увјерење о положеном стручном испиту, оригинал или овјерена копија;
-    Потврду о оствареном радном искуству;
-    љекарско увјерење – доставља кандидат који буде примљен, након проведене конкурсне процедуре.

Општи и посебни услови предвиђени јавним конкурсом исти су за оба упражњена радна мјеста.

ОПИС ПОСЛОВА
Општи дио:
- Припрема корисника здравствене услуге за преглед и по потреби и захтјеву љекара асистира,
- На упуту и одобрење љекара врши давање ињекција, серума, лијекова и врши друге услуге, било да се исто извршава у амбуланти или у кућним условима.
- Апликација медикамената, серума и вакцина, за које је обавезно претходно тестирање, врши се само уз присуство љекара,
- Врши стерилизацију инструмената,
- Задужује се и одговара за медицинску опрему, инвентар, инструменте, стерилизацију, средства потребна за лијечење, рехабилитацију и друго, осим у дијелу у којем су посебно задужена друга лица из тимова,
- Води рачуна о приручним залихама медицинских и других материјала и иста правовремено требује,
- Води потребну медицинску и другу документацију, уноси одређене податке у одређену документацију, евидентира кориснике регистроване код тима, евидентира услуге и све битне податке по корисницима, израђује извјештаје и слично.
- Врши наплату партиципације или пуне вриједности дате услуге према утврђеним правилима,
- Поступа по правилима рада и понашања,
- По налогу шефа Службе или доктора у чијем је тиму распоређен, испомаже у другом тиму или служби,
-  Телефонски или на други начин контактира са корисницима који се најављују, даје одређена упуства, савјете, врши тријажу ради утврђивања времена пријема, уколико је то у датом моменту потребно,
- Обавља и друге послове у складу са одредбама овог Правилника,
- Обавља патронажне послове,
- Распоређује се у приправност, уколико се не може редовним распоредом обезбједити 24-часовна здравствена заштита,
- За свој рад одговара, шефу службе, доктору у чијем тиму је распоређена, одговорној сестри, а у случају њиховог одсуства главној сестри Установе.
Посебни дио:
- Извршава пружање потребних и прописаних здравствених услуга свим корисницима, осим услуга које су у искључивој надлежности љекара или вишег медицинског техничара, које услуге се утврђују по  гранама медицине, групама, шифрама и називима у актима Фонда здравственог осигурања, који акти, у смислу описа послова,  представљају  медицинске услуге које се пружају на овом радном мјесту, у службеној просторији за рад или у кућним условима.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.
Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју који ће провести Комисија за провођење поступка за избор кандидата за попуну упражњеног радног мјеста.
Комисија ће о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа обавијестити кандидате, путем обавјештења које ће бити достављено на е-маил адресу кандидата, или путем телефона, најмање три дана прије одржавања интервјуа.
Критеријуми којима ће се Комисија руководити приликом избора кандидата су: упућеност у начин рада Дома здравља Шамац и упућеност у послове радног мјеста и мотивисаност и вјештина комуникације.
Кандидати који буду позвани на усмени интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Комисији – у противном неће моћи приступити истом.
Рок за подношења пријава је осам (8) дана од дана објављивања конкурса на службеној страници Завода за запошљавање Републике Српске и огласној табли ЈЗУ Дом здравља Шамац. Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање, исте ће комисија одбацити закључком и доставити кандидатима.
Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично, на протокол ЈЗУ Дом здравља Шамац или путем поште на адресу ЈЗУ Дом здравља Шамац, улица Доситеја Обрадовића бб, 76230 Шамац са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у ЈЗУ Дом Здравља Шамац на одређено вријеме – Медицински техничар-сестра у Служби породичне медицине, пуно радно вријеме, два извршиоца: (навести назив радног мјеста под бројем:1.1. или 1.2.) НЕ ОТВАРАТИ“.

Напомена: Уколико кандидат конкурише за оба упражњена радна мјеста потребно је да достави тражену документацију за свако радно мјесто посебно.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;