УНИВЕРЗИТЕТ “ БИЈЕЉИНА “

  • Бијељина

Опис радног мјеста

УНИВЕРЗИТЕТ “ БИЈЕЉИНА “ БИЈЕЉИНА
Павловића пут 024
763011 Дијелови/Бијељина
Број: 01-471/23
Бијељина, дана 28. 11. 2023. год.

На основу члана 208. Статута Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, број: 02-422/23 од 30. 10. 2023. године и члана 25. став 5. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета "БИЈЕЉИНА" Бијељина- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, број: 03-31/22 од 11. 1. 2022. године, у вези са утврђеним критеријумима и средствима обезбјеђеним Програмом суфинансирања запошљавања и самозапошљавања, „Заједно до посла” у 2023. години, који реализује ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске, директор Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, расписује

                                                                      К О Н К У Р С
                                                                   за пријем радника

1. Приправник (дијете погинулог борца) у Служби правних послова (дипломирани правник, први циклус академских студија- 180/240 ECTS)- 1 извршилац, уговор о обављању приправничког стажа, у трајању од 12 мјесеци.
2. Приправник (дијете погинулог борца) у Канцеларији за међународну сарадњу (дипломирани професор енглеског језика и књижевности, први циклус академских студија- 180/240 ECTS)- 1 извршилац, уговор о обављању приправничког стажа, у трајању од 12 мјесеци.

Посебни услови радног мјеста

Општи услови радног мјеста
Кандидат мора да има одговарајућу здравствену способност за обављање послова дипломираног правника/дипломираног професора енглеског језика и књижевности, што доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
Посебни услови радног мјеста
Кандидат мора да испуњава посебне услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета "БИЈЕЉИНА" Бијељина- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, као и критеријуме утврђене Програмом суфинансирања запошљавања и самозапошљавања, „Заједно до посла” у 2023. години, за „суфинансирање запошљавања приправника са ВСС дјеце погинулих бораца“, и то:
1. да има стечено академско звање дипломирани правник/дипломирани професор енглеског језика и књижевности (први циклус академских студија)- 180/240 ECTS,
2. да нема раније заснован радни однос, за занимање дипломираног правника/дипломирани професор енглеског језика и књижевности, у трајању од 12 мјесеци и
3. да има утврђен статус дјетета погинулог борца од стране надлежног органа.

Претходно наведено доказује достављањем:
1. дипломе о стеченом звању и додатка дипломи, односно увјерења о стеченом звању и увјерења о положеним испитима (у случају не издавања дипломе и додатка дипломи),
2. овјерене фотокопије радне књижице, из које је видљиво да кандидат нема раније заснован радни однос, а у случају да има уписан радни стаж, неопходно је доставити увјерење издато од стране послодавца из кога је видљиво да није у питању радно искуство за занимање дипломираног правника/ дипломираног професора енглеског језика у трајању од 12 мјесеци и
3. одговарајући доказ издат од стране градских, односно општинских органа управе који су надлежни за послове борачко-инвалидске заштите о утврђивање статуса дјетета погинулог борца*.

*Дјеца  погинулог борца су брачна, ванбрачна и усвојена дјеца лица које је погинуло, умрло или нестало под околностим које су утврђене чланом 10. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 134/2011, 9/2012, 40/2012 и 18/2015 и "Службени гласник БиХ", бр. 25/2021).
Пријаву на конкурс (коју у слободној форми сачињавају кандидати, у којој се обавезно морају навести основни подаци о кандидату и контакт телефон, и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс) уз горе наведену документацију (осим љекарског увјерења), кандидати су дужни доставити, лично или препорученом поштанском пошиљком:
Универзитет „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, Павловића пут 024, 76 311 Дијелови, Република Српска, Босна и Херцеговина, са назнаком „Пријава на конкурс на радно мјесто- приправника“ најкасније до дана 15. 12. 2023. године, до 16.00 часова, до када иста мора бити запримљена од стране службеног лица Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, без обзира на начин доставе.
Достављена документација се не враћа кандидатима.
Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Процедуром о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос. Комисија ће утврдити благовременост и потпуност пријава, те да ли кандидат задовољава услове тражене јавним конкурсом, најкасније у року од три дана од дана закључења рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата комисија неће разматрати, већ их евидентира, а након тога предлаже директору доношење закључка којим се пријава одбацује (закључак ће бити објављен на интернет страници https://www.ubn.rs.ba/). Кандидати који испуњавају услове биће накнадно обавјештени о времену и мјесту када ће се обавити интервју.
Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе, као и увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци), извод из матичне књиге рођених и овјерену копију личне карте.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;