Професор биологије-ЈУ Средњошколски центар Пале

  • Пале

Опис радног мјеста

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ”
ПАЛЕ                                                                                                         

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању («Сл. гласник Републике Српске» број: 41/18,35/20 и 92/20)  директор ЈУ Средњошколски центар Пале расписује:

                                                                     К О Н К У Р С
                                                      за попуну упражњених радних мјеста

1.    Професор биологије, 10 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022.године , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

Посебни услови радног мјеста

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 41/18,35/20 и 92/20), члана 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничним и средњим стручним школама („Сл. гласник РС“ број: 29/12,86/13,80/14 и 83/15) и члана 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС“број:34/15).

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:
1.  увјерење о држављанству;
2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
3. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;
4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);
6. увјерење  о положеном стручном испиту за рад у настави ;
7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
8. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа ;
9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату изкатегоријеборца;
11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 12. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала , службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

•    Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 41/18,35/20 и 92/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/19 ).
•    Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће Школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.
•    Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18,35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних сарадника.
•    Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, у колико испуњавају остале услове.
•    Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање  кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 24.1.2022. године, у 1000 часова, а интервју  у 11-00 часова у просторијама Школе.
•    Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју,а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Пријаве слати на адресу:
ЈУ Средњошколски центар Пале
Ул. Његошева 7 71420 Пале
Са назнаком „за конкурс“

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;