Помоћни радник на средствима косог транспорта - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ

  • Источна Илиџа
  • Источни Стари Град
  • Источно Ново Сарајево
  • Калиновик
  • Пале
  • Соколац
  • Трново

Опис радног мјеста

                АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
                                  П А Л Е

Број: 3030-ОЦ/24                                                                                            
Датум: 10.06.2024. године                                             
                                                                                                                                                                              
На основу члана 17. став 2. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске“ број: 30/10, 102/12, 94/19 и 112/23) и Одлуке о расписивању конкурса за пријем радника у радни однос на одређено вријеме у Сектору за технику и ски стазе, у Љетној туристичкој сезони 2024, број: 3028-ОЦ/24 од 10.06.2024. године, Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, о б ј а в љ у ј е;

                                                                                                 О Г Л А С
о пријему радника у радни однос на одређено вријеме у Сектору за технику и ски стазе, у Љетној туристичкој сезони 2024

I    А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале оглашава пријем радника у радни однос на одређено вријеме у Сектору за технику и ски стазе, у Љетној туристичкој сезони 2024, на радно мјесто, како слиједи:

1.    Помоћни радник на средствима косог транспорта – 29 извршилаца.

II    Услови за пријем радника:
Општи услови;
    да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
    да je старији од 18 година,
    да има општу здравствену способност,
    да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови, како слиједи;
1.    IV/III ст. стручне спреме или НК радник, радно искуство није потребно.

III    Уз пријаву на Оглас са адресом пребивалишта, бројем телефона и e-mail адресом, кандидати су дужни доставити (овјерене копије):
-    увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
-    извод из матичне књиге рођених,
-    увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
-    овјерену копију дипломе о завршеној школи.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора, дужни су доставити увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци).

IV    Оглас је објављен на огласној табли и интернет адреси ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Источно Сарајево - Бирои Пале, Соколац, И. С. Град, И. Илиџа, И. Н. Сарајево и Трново и на огласној табли и сајту Друштва www.oc-jahorina.com.

V    Пријаве се могу доставити лично на протокол Друштва (сваким радним даном од понедјељка до петка), или поштом, на адресу: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Руски дом, Јахорина бб., 71420 Пале, са назнаком: „Јавни конкурс за пријем сезонских радника у Сектору за технику и ски стазе“.

Рок за подношење пријава је до 18.06.2024. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Документа приложена уз пријаву на оглас неће се враћати кандидатима.

Посебни услови радног мјеста

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;