Дипломирани васпитач-ЈПУ “ТРОЛ” ДЕРВЕНТА

  • Дервента

Опис радног мјеста

ЈПУ “ТРОЛ” ДЕРВЕНТА
МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 11
74 400 ДЕРВЕНТА


                                                        ЈАВНИ КОНКУРС
                                           за попуну упражњеног радног мјеста

Јавна предшколска установа „ТРОЛ“ Дервента, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ број: 79/15, 63/20 и 64/22), те Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара, рачуновође и осталих лица која се примају на радно мјесто за које је прописан услов завршено високо образовање („Сл. гласник РС“ број: 44/23), расписује јавни конкурс за попуну два упражњена радна мјеста и то- 

дипломираног васпитача са искуством, уз закључење уговора о раду на неодређено вријеме - 2 извршиоца.

Посебни услови радног мјеста

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс потребно је да задовољавају опште и посебне услове наведене у овом конкурсу, уз достављање документације која то доказује.
Непотуне и неблаговремене пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.
Општи услови које кадидат мора испуњавати су сљедећи:
1.    Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
2.    Да је пунољетан,
3.    Да је радно способан,
4.    Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искоришћавања дјеце,
5.    Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
6.    Да против њега није покренут кривични поступак за дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искоришћавања дјетета.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су сљедећи:
1.    Да има завршен први циклус студијског програма у трајању од 3 године и остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или еквивалент – дипломирани васпитач предшколске дјеце,
2.    Да има најмање 1 годину радног стажа у струци,
3.    Да има пложен стручни испит за васпитно-образовни рад.

На јавни конкурс се могу пријавити и сва лица која испуњавају услове конкурса, а  која су радни стаж или искуство стекли ван предшколске установе у својој струци у трајању од годину дана, а нису положили стручни испит.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати требају приложити и доказе о испуњавању општих и посебних услова, те поред тих доказа и остале доказе о испуњавању додатних критеријума који ће се бодовати приликом избора кандидата, и то:
1.    Краћа биографија кандидата,
2.    Увјерење о држављанству,
3.    Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,
4.    Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом, издатим од цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
5.    Увјерење о неосуђиваности – за изабраног кандидата Установа прибавља исто службеним путем, а прије заснивања радног односа,
6.    Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце - за изабраног кандидата Установа прибавља исто службеним путем, а прије заснивања радног односа,
7.    Увјерење о невођењу кривичног поступка,
8.    Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од 3 године и остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или еквивалент за звање дипломирани васпитач предшколске дјеце,
9.    Увјерење о положеном стручном испиту,
10.    Увјерење да се кандидат особађа обавезе полагања стручног испита за васпитно-образовни рад или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се регулише полагање стручног испита,
11.    Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
12.    Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме дипломираног васпитача предшколске дјеце,
13.    Увјерење о радном стажу издато од претходних послодаваца,
14.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
15.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
16.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
17.    Доказ о посједовању додатних знања из информатичке писмености, познавања страних језика, музичких, ликовних, драмских и осталих стваралачких вјештина.

Уколико кандидат не може из оправданих разлога доставити документацију наведену под тачком 13. овог конкурса, умјесто ње доставља овјерену копију своје радне књижице.
Кандидати достављају овјерене копије свих горе наведених докумената и те копије им се неће враћати.
Јавни конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Интервју са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне и који испуњавају услове конкурса, обавиће се у Установи, дана 23.7.2024.године, на адреси Младена Стојановића 11, 74400 Дервента, у 9:00 часова. Примљени кандидати ступају у радни однос од 2.9.2024. Овим се сматра да су сви кандидати обавијештени о термину интервјуа, те се неће посебно позивати на интервју. Уколико се кандидати не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Установа ће на своју огласну таблу поставити листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, а најкасније три дана прије заказаног интервуја.
Све пријаве кандидати требају доставити на адресу Установе – ЈПУ „ТРОЛ“ Дервента, ул. Младена Стојановића број 11, 74400 Дервента, или лично у административну службу Установе на наведеној адреси.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;