Специјалиста неурологије-ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево

  • Источна Илиџа
  • Источно Ново Сарајево

Опис радног мјеста

ЈЗУ БОЛНИЦА „СРБИЈА
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

На основу члана 24. Статута ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево, Одлуке директора о потреби пријема у радни однос специјалисте неурологије, број:3313/24 од 03.07.2024. године, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево, директор ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево, расписује

                                                 ОГЛАС
              за пријем у радни однос на неодређено вријеме за радно мјесто:

Специјалиста  неурологије - 1 извршилац.

Посебни услови радног мјеста

Поред општих  услова прописаних законом о раду кандидат мора да испуњава и сљедеће посебне услове :
- Завршен Медицински факултет (интегрисани студиј 360 ЕЦТС),
- посложен специјалистички испит из неурологије,
- лиценца за обављање професионалне дјелатности,

Заинтересовани кандидат уз пријаву дужан је доставити сљедећу документацију:
-Пријаву на оглас (обавезно навести контакт телефон),
-Кратку биографију,
-Овјерену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
-Овјерену фотокопију  увјерења о положеном стручном испиту,
-Овјерену фотокопију диоломе о положеном специјалистичком испиту из неурологије,
-Овјерену фотокопију лиценце за обављање професионалне дјелатности,
-Извод из матичне књиге рођених,
-Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
-Увјерење о здравственој способности.

Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања Огласа у „Гласу Српске“. Са кандидатом биће обављен интервју, о чему ће кандидат бити благовремено обавијештен.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево или путем поште, на адресу:ЈЗУ Болница „Србија“ Источно Сарајево, ул Касиндолског батаљона 113, 71  213. Касиндо, са назнаком Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено вријеме за радно мјесто специјалиста неурологије.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;