Возач/курир-Универзитет у Источном Сарајеву

  • Источно Ново Сарајево
  • Пале

Опис радног мјеста

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

расписује


                                                   Ј А В Н И  К О Н К У Р С
                                                          за пријем радника


I
Радно мјесто: возач-курир
Број извршилаца: 1 (један)
Мјесто рада: Правни факултет Пале, Одјељење ван сједишта Факултета у Бијељини – Бијељина
Период заснивања радног односа: неодређено вријеме, уз обављање пробног рада

Посебни услови радног мјеста

По коначности одлуке о пријему кандидата, са изабраним кандидатом послодавац, Универзитет у Источном Сарајеву, ће закључити уговор о пробном раду који може трајати највише до три мјесеца, с тим што се изузетно, овај рок може споразумно продужити још до три мјесеца. Уколико за вријеме пробног рада изабрани кандидат задовољи на пословима радног мјеста „возач-курир“ на Правном факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву, са послодавцем ће закључити уговор о раду на неодређено вријеме. Уколико за вријеме пробног рада изабрани кандидат не задовољи на пословима радног мјеста „возач-курир“ радни однос изабраног кандидата престаје даном истека рока одређеног уговором о пробном раду.
II
Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и посебне услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, а како слиједи:
КВ или ССС или ВКВ;
једна година радног искуства;
положен возачки испит „Б“ категорије.

III
Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
1.    оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;
2.    оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;
3.    овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;
4.    овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;
5.    оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;
6.    овјерену копију доказа о траженој стручној спреми – овјерена копија дипломе или другог доказа о стручној спреми;
7.    доказ о радном искуству – оргинал или овјерену копију потврде о радном искуству;
8.    оргинал или овјерену копију доказа о положеном возачком испиту „Б“ категорије.

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV
Са кандидатима који су доставили благовремене, потпуне и уредне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.
О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V
Овај јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:
Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат – Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на радно мјесто „возач-курир“ на Правном факултету Пале.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Оглас објавио

  • Назив: ЈУ ЗЗЗРС
  • Контакт особа: Шеф надлежног бироа
  • ЈИБ: 4400594660008
Српских ратника 30, Пале
057/227-550
;